Loading...
 

onderzoeksprogramma WESP

Onderstaande tekst is een geactualiseerde versie van de oorspronkelijke Werkplan WESP versie 2.1 (oktober 2014)

Plugin execution pending approval

This plugin was recently added or modified. Until an editor of the site validates the parameters, execution will not be possible.

Zie voettekst voor datum actuele aanpassing.

Inleiding

De Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) is in 2009 opgericht, met als algemene doelstelling:

‘het vergroten van de kennis over de effecten van sportevenementen en daarmee het vergroten van de kans op een succesvolle verwerving en organisatie. Zij doet dit door het standaardiseren, verzamelen en publiceren van informatie en onderzoek over sportevenementen. Mogelijke gebruikers van deze informatie zijn bijvoorbeeld gemeenten, provinciale overheden, Rijksoverheid, sportbonden, NOC*NSF, organisatoren van evenementen, sponsoren, onderzoeksbureaus en onderwijsinstellingen.’

Met aanvaarden van deze notitie door de werkgroep wordt de ambitie uitgesproken om tot bepaalde (inhoudelijke) resultaten te komen. Ook wordt in grote lijnen aangegeven hoe de werkgroep denkt deze resultaten te bereiken en deze kennis vervolgens te verspreiden.

Modules


In het eerste onderzoeksprogramma van de WESP is vastgesteld dat de werkgroep haar activiteiten structureert op basis van modules. Een module richt zich op een thema of een bepaald maatschappelijk effect van sportevenementen. In een studie van DSP worden zes themagebieden onderscheiden:

 • Gezondheid & Vitaliteit
 • Participatie & Cohesie
 • Beleving & Ervaring
 • Economie & Werk
 • Milieu & Innovatie
 • Imago & Identiteit


De WESP heeft vastgesteld dat het wenselijk is om binnen alle zes de thema’s één of meerdere modules beschikbaar te hebben.

Naast deze thematische modules is ook besloten om te komen tot een basis module waarin beschreven staan (i) de methodologie die voor alle, of vrijwel alle thematische modules gebruikt wordt, zoals de keuze voor een bepaald type onderzoek en gewenste steekproefomvang; en (ii) de standaarden voor het onderzoek van basisgegevens, zoals de bezoekers- en deelnemersaantallen en het profiel van de onderzoekspopulatie.

Er is sprake van een levenscyclus van de modules, waarbij we vijf verschillende niveau’s kunnen onderscheiden:

 • Behoefte: is er binnen de WESP of bij (potentiële) gebruikers behoefte aan?
 • Knowhow: is er voldoende kennis bij de WESP voorhanden?
 • Module: is er een module bij de WESP beschikbaar of in ontwikkeling?
 • Gebruik: in welke mate is de module in de praktijk gebruikt?
 • Revisie: is er noodzaak of behoefte aan een revisie van de module?

 

Ambities en prioriteiten


Bij het vaststellen van de ambities is het ten eerste van belang een (eerste) indeling in modules te maken. Maar het vaststellen van een goede modulelijst en het bepalen van een ‘situatiematrix’, dat wil zeggen een overzicht van de huidige situatie in termen van de vijf gebruiksniveau’s die hierboven zijn benoemd ten opzichte van de verschillende modules kan ook al genoemd worden als een eerste doelstelling van de WESP. Om nu tot een realistische doelstelling voor de verschillende modules te komen, hanteren wij de volgende indeling in modules:

Tabel 1: Situatie anno begin 2014: zie oorspronkelijk document

Ten aanzien van de modules werden in 2014 voor de komende jaren de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Voor nieuwe, bestaande modules wordt getracht deze zoveel mogelijk uit te voeren (al dan niet in pilots) om hier zoveel mogelijk ervaring mee op te doen. Dit is deels ook afhankelijk van de vraag van gebruikers.
 • Voor de basismodule geldt dat deze in ontwikkeling is en er naar wordt gestreefd deze in het tweede kwartaal van 2014 gepubliceerd te hebben.
 • Voor de modules Economische impact en Mediawaarde is geconstateerd dat deze op korte termijn (2014) herzien zouden moeten worden.
 • Voor de overige bestaande modules in al (in enige mate) in gebruik zijn zou een revisie op termijn (2015/2016) wenselijk zijn.

 *Er is mogelijk behoefte aan het werken met scenario’s (of bandbreedte) met betrekking tot de uitkomsten van WESP-onderzoek. Dit zal verder worden onderzocht.
 *Mogelijkheid en wenselijkheid van het toevoegen van een ‘light’-versie van enkele richtlijnen, zoals die in Noord-Brabant in gebruik zijn.
 *Het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen heeft weinig prioriteit, met een uitzondering van een module voor een (M)KBA en Imagowaarde (City/regio-marketing), waarvoor op termijn (2015/2016) behoefte lijkt vanuit gebruikers.
 

Uitvoering


Naast de ontwikkeling, uitvoering en herziening van modules heeft de WESP nog enkele promotionele en organisatorische taken. De eerste heeft vooral betrekking op het verspreiden van de kennis op het gebied van de effecten van sportevenementen, inclusief de kennis over de WESP-methodologie. Met de operationele kant wordt niet alleen het (technisch) voorzitterschap en het secretariaat, wat vooral intern gericht is, maar ook de communicatie naar buiten. Hierbij kunnen nog enkele aparte taken worden benoemd:

 • Aanbrengen van (externe) financiering voor ontwikkeling en onderhoud modules

 *Ontwikkeling promotiemateriaal WESP
 *Symposium of voorlichtingsbijeenkomst voor gebruikers (mogelijk tijdens Evenementencongres Respons?)
 *Interne kennisdeling en –verdiepingsbijeenkomst (jaarlijks?)
 *Nieuwsbrief voor potentiële gebruikers en geïnteresseerden (elk kwartaal)
 *Datadeling: hierover is afgesproken dat dit (voorlopig) buiten de WESP zelf, maar bij de afzonderlijke partijen die over de data beschikken.

Tot slot heeft de WESP als ambitie uitgesproken om te verkennen in welke mate de eigen modules ook toepasbaar zijn voor andere evenementen, in het bijzonder cultuurevenementen (daarnaast valt ook aan congressen e.d. te denken). Voor cultuurevenementen is er een doelstelling geformuleerd om tot een ‘WESP voor cultuur’ te komen. Er zal worden bezien of dit een onderdeel van de WESP wordt of een aparte, maar aan de WESP gelieerde, werkgroep.

 Om tot resultaten te komen stellen wij voor dat verschillende partijen zich ontfermen over deeltaken die voortvloeien uit het bovenstaande werkplan. Een voorzet hiervoor is gegeven in onderstaande tabel. Deze dient nog verder ingevuld te worden.

Taak Organisatie 1 (verantwoordelijk) Organisatie 2 (ondersteuning)
Technisch voorzitterschap WESP Jan Vlasblom Vacature
Secretariaat WESP en organisatie ontwikkeling Mark van den Heuvel Vacature
Interne en externe communicatie (algemeen), incl. website Willem de Boer Jelle Schoemaker
Financiering activiteiten WESP Willem de Boer Jan Vlasblom & Mark van den Heuvel
Ontwikkeling basismodule Paul Hover Marieke
Herziening Economische impact Willem de Boer Egbert Oldenboom
Herziening Mediawaarde Hans Slangen
Herziening Bezoekersaantallen Egbert Oldenboom Lex Kruijver
Ontwikkeling module Imago/regio-marketing Mark van den Heuvel
Ontwikkeling module (M)KBA Egbert Oldenboom Wendeline van de Lier (+ Rebel Group?)
Opstellen modulelijst en gebruikersmatrix (inhoud modules en relatie tussen modules en potentiële gebruikers) Willem de Boer Vacature
Cultuurevenementen~|~Vacature~|~Hans Slangen &
Willem de Boer
Online database Egbert Oldenboom
Ontwikkeling promotiemateriaal, nieuwsbrief en agenda (secretariaat) HAN Egbert Oldenboom
Symposium voor gebruikers Marije Baart Mark van den Heuvel
Peer-review vastleggen Rik Burger Egbert Oldenboom
Organisatie seminar intern (kennisoverdracht & -ontwikkeling) Paul Hover Johan Steenbergen

Prioritering


In de WESP (vergadering van 6 oktober 2014) zijn de meeste thema’s verder uitgewerkt (zie bijlage 1) en is er voorts een prioritering door de WESP-leden zelf aangebracht. Vastgesteld is dat voor vrijwel alle belangrijke en urgente taken zoals die hierboven benoemd zijn er financiering moet worden gezocht om tot concrete en kwalitatief hoogwaardige resultaten te komen. Daarmee is het financieringsvraagstuk in eerste instantie de meest urgente. Afgesproken is dat de verantwoordelijken (Willem de Boer met Jan Vlasblom en Mark van den Heuvel) hiermee op korte termijn in contact treden met het ministerie van VWS en het netwerkinitiatief Kracht van Sportevenementen, bestaande uit VWS, G5 en NOC*NSF).

Inhoudelijk is verder de volgende prioritering aangebracht:

 1. Herziening Economische Impact Richtlijn: nieuwe versie 2.3 is in 2016 gereed gekomen.
 2. Mogelijkheden verkennen voor het beter in kaart brengen van de bezoekersaantallen bij ‘open’ evenementen (marathons e.d.): staat nog open
 3. Borging van de kwaliteit van de onderzoeken en peer-review: staat nog open
 4. Communicatie met (potentiële) gebruikers van onderzoek en dienstverlening (gemeenten, provincies, etc.)
 5. Richtlijn Mediawaarde aanpassen: staat nog open
 6. Maatschappelijke waarde van sportevenementen beter in kaart brengen (incl. pilots): wordt aan gewerkt.

Created by admin. Last Modification: vrijdag september 8, 2017 11:34:28 CEST by admin.