Loading...
 

Missie van de WESP

Sinds de oprichting van de WESP in 2009 is de missie of doelstelling van de WESP in grote lijnen hetzelfde gebleven. De doelstelling wordt in het missiedocument vastgesteld op 9 december 2009 als volgt geformuleerd:

De doelstelling van de werkgroep sportevenementen is het vergroten van de kennis over de effecten van sportevenementen en zo het verbeteren van voorwaarden voor het succesvol organiseren ervan. Zij doet dit door het standaardiseren, verzamelen en publiceren van informatie en onderzoek over sportevenementen. De werkgroep voert zelf geen onderzoek uit, maar kan wel als begeleidingscommissie optreden.
Eén van de belangrijkste activiteiten van de werkgroep is het vaststellen van richtlijnen en andere documentatie (zoals standaardvragenlijsten) voor het meten van specifieke gegevens en maatschappelijke effecten, zoals bezoekers aantallen, economische impact e.d. Daarnaast, en hiervan afgeleid, zijn belangrijke activiteiten:

  • Het signaleren van de behoefte aan (nieuwe) richtlijnen ten aanzien van dataverzameling rondom sportevenementen;
  • Het opstellen van conceptrichtlijnen en deze vervolgens toetsen aan zgn. veldwerk-pilots;
  • Het publiceren van getoetste en vastgestelde richtlijnen en documentatie op een website die vrij toegankelijk is
  • Het toetsen van de vastgestelde richtlijnen en andere documentatie aan voortschrijdend methodologisch inzicht;
  • Het begeleiden van onderzoeken volgens de door de werkgroep vastgestelde richtlijnen en het toekennen van een keurmerk na toetsing, al dan niet als ‘veldwerk pilot’.
  • Het opzetten en onderhouden van een vrij toegankelijke database met gegevens en rapportages die op basis van de richtlijnen verzameld zijn.
  • Het bevorderen van de bekendheid en het gebruik van deze richtlijnen en gegevens door middel van publicaties, presentatie, persberichten etc., in commerciële, beleidsmatige en onderwijskundige context.


De leden en anderen worden aangemoedigd om de verzamelde gegevens en methoden te gebruiken voor commerciële, beleidsmatige en/of onderwijskundige doelstellingen, op voorwaarde van vermelding van herkomst.

Created by admin. Last Modification: vrijdag september 8, 2017 11:47:14 CEST by admin.