Loading...
 

Economische betekenis en economische impact

Wat is economisch?

Wat wordt er, in WESP verband, verstaan onder ‘economische betekenis’? En hoe verhoudt dit begrip zich tot andere begrippen zoals ‘economische impact’, ‘economische effecten’, ‘economische waarde’, ‘economische spin-off’ etc.?

Het begrip ‘de economische betekenis’ kan gezien worden als een verzamelterm, een paraplubegrip.Hieronder kunnen allerlei maatschappelijke verschijnselen en effecten vallen, zolang er maar een ‘economisch aspect’ aan te ontdekken valt.
Het zelfde geldt min of meer voor begrippen als ‘de economische effecten’, ‘de economische waarde’, ‘de economische spin-off’ etc. Ook dit zijn begrippen die aangeven dat er vanuit een economische perspectief wordt gekeken, zonder dat deze begrippen scherp afgebakend zijn.

Voor wat betreft economische impact geldt iets anders: dit begrip heeft wel een specifieke betekenis.

Wat is dat dan, een ‘economisch aspect’ of een ‘economisch perspectief’?

Deze vraag is niet te beantwoorden zonder de vraag te beantwoorden ‘wat is precies economisch?’ Dit gaat gaat over de inhoud en de grenzen van economie als vak of discipline. (Het vak dat zich specifiek met dit onderwerp bezighoudt wordt ook wel ‘encyclopedie van de economische wetenschap genoemd’).

De vraag ‘wat is economie’ is door iedere generatie economen verschillend beantwoord. Sommigen zagen de economie als de wetenschap van rijkdom of welstand (wealth), anderen legden de nadruk op analyse van menselijk keuzegedrag. Het is daarom zinvol om kort even op de geschiedenis van het economisch denken in te gaan.
Grofweg kun je opvattingen over economische theorie in twee groepen in delen:
1. Een groep die economie definieert als een studie van een specifieke categorie activiteiten in de samenleving, of als een een soort sociale subsector van de maatschappij. De vraag luidt dan: welke activiteiten c.q. organisaties zijn economisch? Deze opvatting sluit aan bij de opvatting van niet-economen. Niet economen gaan er meestal van uit dat economie gaat over ‘de economie’, ofwel het geheel van activiteiten waarmee mensen hun brood verdienen.
2. Een groep die economie beschouwt als een soort gereedschapskist, een soort methodologische bril of zelfs ideologie. De vraag is dan: wat is de economische methode?

De eerste groep heeft de oudste rechten. Het doel van klassieke economen als Adam Smith was het bestuderen van ‘een categorie objecten die te zamen welstand vormden’1 . Latere economen, maar in dezelfde lijn, hadden hadden het over de ‘productie, verdeling en consumptie van welstand’. Dat waren dus specifieke maatschappelijke activiteiten, die door de economische wetenschap bestudeerd worden.

De tweede opvatting is populair onder huidige economen. De meeste moderne tekstboeken definiëren economie aan de hand van de bekende definitie van Robbins: ‘economie is de wetenschap die menselijk gedrag bestudeert als de relatie tussen doelen en schaarse middelen die alternatieve aanwendingen hebben’. In theorie is elke menselijke keuze te ‘reduceren’ tot het inzetten van schaarse middelen ten behoeve van een doel. We hebben het dus niet meer over een bepaalde type activiteiten of een soort organisatie. Economie is een bril of een methode.

Economische impact en economische betekenis

De twee benaderingen zijn echter nog steeds herkenbaar in de globale consensus over wat de termen ‘economische impact’ en ‘economische betekenis’ nu precies inhouden en wat het verschil er tussen is.

2017 08 23 12 25 32 Methode Of Object.docx   Microsoft Word

In de bovenstaande figuur zijn de benaderingen gestructureerd met behulp van een matrix. We onderscheiden dan twee benaderingen:
1. economisch opgevat als ‘betrekking hebben op een object, een sector in de maatschappij of een specifieke activiteit’. De ‘economische betekenis’ is volgens deze opvatting de betekenis voor deze sector. Deze benadering wordt aangegeven met de horizontale pijl.
2. De tweede benadering vat ‘economisch’ op als een methode, of een bril. De economische betekenis is dan de betekenis volgens ‘de methode der economische wetenschappen’. Deze benadering wordt weergegeven met een vertikale pijl.

Het begrip kan worden uitgebreid door een beperkte en een brede opvatting te onderscheiden. De beperkte opvatting volgens de ‘methode’ benadering houdt in dat er alleen naar de financiële effecten wordt gekeken. Het gaat hier bij (sport)evenementen hoofdzakelijk om bestedingen van bezoekers en organisatie en subsidies e.d.

De brede opvatting, volgens de methode benadering, houdt in dat er niet alleen naar (zichtbare) bestedingseffecten gekeken wordt, maar ook naar onzichtbare effecten.

De brede opvatting in sectorale zin houdt in dat er niet alleen naar de gevolgen voor het bedrijfsleven gekeken wordt, maar ook naar die in andere sectoren en de verdeling van inkomsten over de sectoren.

Bestedingseffecten en externe effecten

De ‘economische betekenis’ kunnen we opsplitsen in twee soorten economische effecten, volgens de logica van Figuur
1. Bestedingseffecten (cellen 1 en 2)
2. Niet-bestedingeffecten (cellen 3 en 4)
De bestedingseffecten zijn die effecten die veroorzaakt worden door de extra bestedingen die met bijvoorbeeld een sportevenement gepaard gaan. Het gaat hierbij om extra inkomen (toegevoegde waarde) en werkgelegenheid in een regio. We noemen dit ook wel de economische impact. De bestedingseffecten zijn in principe meetbaar als financiële transacties. We gebruiken in dit rapport daarom ook de term financiële effecten. De economische impactanalyse is een methode om het effect van de financiële (of bestedings)effecten op de inkomens (toegevoegde waarde) in een regio vast te stellen. Met behulp hiervan kunnen ook directe, indirecte en geïnduceerde bestedingen worden vastgesteld (zie Bijlage 2).
De ‘niet bestedingseffecten’ zijn de overige economische effecten. We gebruiken ook wel de term ‘niet tastbare effecten’, of niet financiële effecten. Deze effecten kunnen we onder verdelen in
A. Algemene niet-bestedingseffecten ofwel externe effecten
B. Specifieke niet-bestedingseffecten
Onder algemene niet-bestedingseffecten verstaan we Externe Effecten. Bij sportevenementen valt te denken aan promotie-effecten en effecten op het leefmilieu in een regio.
Onder specifieke niet-bestedingseffecten verstaan we economische effecten die weliswaar niet te meten zijn door een financiële transactie, maar die wel aan slechts één of enkelen ten goede komen. Een voorbeeld is naambekendheid als gevolg van reclame (sponsoring). Het effect van sponsoring is niet direct in geld uit te drukken, maar het komt wel degelijk aan slechts één bedrijf ten goede.

Zie ook Economische Impact Analyse en Kosten Baten Analyse

1 Kirzner (1976) The economic point of view, p. 25
Created by admin. Last Modification: donderdag Augustus 24, 2017 12:40:21 CEST by admin.