Loading...
 

Berekening economische impact bezoekers

Inleiding

Het doel van het onderzoek is (onder andere) het vaststellen van de additionele bestedingen van bezoekers van het evenement.Aan de hand van de bestedingsvragen in de vragenlijst kunnen de gemiddelde bestedingen per persoon worden berekend voor de steekproef. Deze gemiddelden worden vermenigvuldigd met gegevens over de totale populatie om tot een inschatting van de totale uitgaven te komen.

De stappen die hiervoor gezet moeten worden zijn:

 • Aanmaak van nieuwe variabelen in de dataset
 • Berekening gewichten
 • Berekening gemiddelden
 • Bepaling aantal bezoekers (personen), overnachters, overnachtingen en uitgaven

Nieuwe variabelen aanmaken

Herkomst variabele

Op basis van de vragen VB 13a-c en een postcodetabel wordt een herkomstvariabele gedefinieerd, waarbij in principe drie niveaus worden onderscheiden:

 • Inwoners van de stad of regio
 • Bezoekers uit de rest van Nederland
 • Buitenlanders

Additionaliteitsvariabele

Aan de hand van herkomstvariabele en ME6 of ME8 wordt de additionaliteit van elke respondent bepaald (zie ook hoofdstuk 4).

Methode A (0-situatie geen alternatieve locatie in Nederland)

Indien de respondenten op vraag ME6 weet niet/neutraal hebben aangegeven, zijn ze niet additioneel.

Bij de analyse is de eerste stap het indelen van respondenten in inwoners van de regio en overige bezoekers. De tweede stap is het indelen van de overige bezoekers in additioneel en niet additioneel.

Methode B (0 situatie wel een alternatieve locatie in Nederland)

Voor bewoners van het impactgebied moet vraag ME8 gebruikt worden. Voor personen buiten dat gebied wordt vraag ME6 weer gebruikt zoals in methode A.

Respondenten uit het impactgebied worden ingedeeld in additioneel en niet-additioneel op basis van de inschatting of men naar een andere stad zou zijn afgereisd als het evenement daar had plaatsgevonden (ME8). Het aandeel dat hierop bevestigend antwoord wordt aangemerkt als additioneel, de rest als niet-additioneel. Indien de respondenten op vraag ME8 weet niet/neutraal hebben aangegeven, zijn ze niet additioneel.

Overnachtende en dagbezoekers

Op basis van VE10 wordt een overnachtingsvariabele aangemaakt, die aangeeft of de desbetreffende respondent overnacht heeft.

Berekening gewichten

Berekening gemiddeld aantal bezoeken en bezoekers

Het aantal bezoekers wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal bezoekdagen (bezoeken) (vraag VE14) per respondent. Het totaal aantal bezoeken van de populatie wordt gedeeld door het gewogen aantal bezoeken per persoon uit de steekproef om tot het aantal bezoekers te komen.

Bezoekgewicht

Indien er sprake is van

 1. veldinterviews, of online dataverzameling waarbij de emailadressen verzameld zijn met behulp van veldinterviews en
 2. een meerdaags evenement

dan dienen bepaalde variabelen te worden gewogen met het bezoekgewicht, omdat er sprake is van een steekproef met teruglegging. Een toelichting op het waarom deze weging is te vinden in bijlage 11.4.

(Aan het bovenstaande wordt meestal niet voldaan als er sprake is van een enquete die uitgezet zijn via een emailbestand van de organisator. Indien er sprake is van enquêtes bestaande uit bezoekers die online een ticket hebben gekocht, dan is er sprake van een steekproef zonder teruglegging en hoeft onderstaande weging niet toegepast te worden. De daguitgaven van deze groep moet wellicht wel gewogen worden met het aantal bezoeken (tickets)).

De weging is van toepassing voor alle variabelen die op persoonsniveau worden uitgerekend. Het gaat dan om:

 • Het gemiddeld aantal bezoeken per persoon
 • De gemiddelde uitgaven van bezoekers die overnachten, zowel overdag als aan logies
 • Het gemiddeld aantal overnachtingen van bezoekers
 • Achtergrondgegevens (leeftijd, opleiding, gezelschap)

De weging wordt niet toegepast op daguitgaven van overnachters noch van dagbezoekers. (Indien men dit wel zou doen, dan zouden vervolgens weer moeten worden gewogen met het aantal bezoeken).

Voor wat betreft de waarderingsgegevens (rapportcijfer) kan er gekozen worden voor weging als men eendags-bezoekers even zwaar wil laten wegen als meerdaags-bezoekers. Omdat meerdaagsbezoekers meer ervaren hebben van het evenement, is er echter ook iets voor te zeggen om de waardering van deze bezoekers relatief zwaarder te laten wegen en dus geen weging toe te passen.

Het gewogen aantal bezoeken per persoon voor de gehele steekproef is gelijk aan het gewicht voor ééndags-bezoekers en luidt:

Vergelijking1  

x ̅ Gewogen gemiddelde van aantal bezoekdagen
n aantal respondenten in de steekproef
x aantal dagen dat een respondent het evenement bezocht heeft = aantal bezoekdagen
dx aantal respondenten dat het evenement x dagen bezoekt
z aantal dagen evenement (maximaal aantal bezoekdagen)


De gewichten voor de groepen respondenten met verschillende aantallen bezoekdagen:

Vergelijking2

||
w(dx)|Gewicht voor respondenten die het evenement x dagen bezocht hebbenVoor ééndags-bezoekers (d1) luidt de formule voor het gewicht:


Vergelijking3

Het gewicht voor ééndags-bezoekers is dus gelijk aan het gewogen gemiddelde van de steekproef (zie vergelijking 1). Dit betekent dat het gewicht voor de andere groepen (die meer dan één dag het evenement bezoeken), als volgt kan worden aangegeven:

Vergelijking4  

In woorden:

Het gewicht voor een tweedags-bezoeker is het gewogen gemiddelde voor de gehele steekproef, gedeeld door twee.

Rekenvoorbeeld

Een evenement duurt drie dagen. In totaal zijn er 1.000 bezoeken afgelegd.

In de volgende tabel zijn de aantallen in de steekproef van ééndags-, tweedags- en driedagsbezoekers opgenomen.

Aantal dagen aantal observaties gewicht
1 42 1,452
2 24 0,726
3 24 0,484
90

In de derde kolom staan de gewichten voor deze groepen.

Het gewicht voor een eendags-bezoeker is:

W(1dag) = 90/(42/1+24/2+24/3) = 1,452

Dit is ook het gemiddelde voor de gehele steekproef. Dat betekent dat het aantal bezoekers is:

1.000/1,452 = 689

Het gewicht voor een tweedags- en driedagsbezoekers is dan resp. 1,452/2 = 0,726 en 1,452/3. Deze gewichten worden gebruikt om de andere variabelen te wegen.

Herkomstgewicht

Als uit de vergelijking van ticketverkoop met de steekproef blijkt dat herkomstverdeling van bezoekers afwijkt, worden de steekproefgegevens door middel van weging gecorrigeerd voor deze afwijking. Dit uiteraard voor zover de gegevens van de organisator betrouwbaar worden geacht.

Hetzelfde geldt voor de verdeling van de populatie en de steekproef over de verschillende dagen en fases van een evenement, ook hierbij is weging gewenst.

Bij meerdaagse evenementen zullen er vaak gecombineerde gewichten uitgerekend moeten worden, van zowel bezoek- als herkomst- en/of fasegewicht.

Ook kan het gewenst zijn om te corrigeren voor verdeling in tijdsduur, dat wil zeggen de tijd dat een bezoeker aanwezig was op het evenement. Dit zal in de toekomstige richtlijnen nader uitgewerkt worden.

Samenvoegen databestanden

Nadat de juiste gewichten zijn gemaakt is het mogelijk om eventuele online en offline verzamelde databestanden te koppelen. Dit kan eventueel ook eerder, maar omdat de weging van offline data anders is, of kan zijn, dan van online, is het belangrijk om bij koppeling hiermee rekening te houden.

Dit zal in toekomstige richtlijnen verder uitgewerkt worden.

Berekening aandeel bezoeken van additionele bezoekers

Het aandeel bezoeken van additionele overnachters wordt berekend door het totaal aan bezoeken (zie hoofdstuk 6) te vermenigvuldigen met het aandeel bezoeken van additionele overnachters. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het aandeel bezoeken van additionele dagbezoekers.

Op basis van de additionaliteitsvariabele (2), de herkomstvariabele (3) en de overnachtingsvariabele (2) worden zo voor de (2 x 3 x 2) twaalf verschillende groepen het aandeel van deze groepen in het totaal aantal bezoeken berekend.

Berekening bestedingen

Berekening overnachters en overnachtingen

Het aantal overnachters wordt bepaald door het aantal bezoeken van overnachters (7.5) te delen door het gewogen gemiddelde van het aantal bezoekdagen van additionele overnachters.

Aantal additionele overnachters = totaal aantal bezoeken * aandeel bezoeken additionele overnachters / gemiddeld aantal bezoeken per additionele overnachter

Het aantal overnachtingen wordt berekend door het gewogen gemiddeld aantal overnachtingen per overnachtende bezoeker te berekenen. Het wordt gewogen met het bezoekgewicht. Deze uitkomst wordt vermenigvuldigd met het aantal overnachtende personen.
 

Additionele overnachtingen = additionele overnachters * gemiddelde overnachtingsduur per persoon

Berekening uitgaven aan overnachtingen

De gemiddelde uitgaven aan overnachtingen worden gewogen met het aantal overnachtingen. Dat wil zeggen: de gemiddelde uitgaven = de som van alle uitgaven van overnachters per persoon / de som van overnachtingen waarop deze uitgaven betrekking hebben. De totale uitgaven aan overnachtingen wordt berekend door het aantal additionele overnachtingen te vermenigvuldigen met de gewogen prijs per persoon per overnachting.

Rekenvoorbeeld

-Stel 2 overnachters in de dataset:

 • P1 overnacht alleen, 1 nacht a 200 euro
 • P2 overnacht met 4 personen, 5 nachten a 80 euro per kamer.

-Wat is dan de gewogen gemiddelde prijs per persoon?

 • 200 * 1 + 80 * 5 = 600 / 21 (nachten) = 28,57 euro
 • Dus niet: 200 * 1 + 20 (80/4) * 5 = 300 / 6 (nachten) = 50 euro

Berekening uitgaven overdag

De gemiddelde uitgaven overdag worden gewogen met het bezoekgewicht en tevens gewogen met het aantal personen.
Dat wil zeggen: de gemiddelde uitgaven overdag = de som van alle uitgaven van voor alle personen / de som van personen waarop deze uitgaven betrekking hebben.
De totale uitgaven aan bestedingen overdag worden berekend door
1) Dagbezoekers: Vermenigvuldiging van het aantal additionele bezoeken met de gemiddelde bestedingen p.p. per dag van additionele dagbezoekers.
2) Overnachters:
a. In het geval van overnachters en een evenement op één locatie: bij het bepalen van de totale uitgaven overdag van overnachters worden de gewogen gemiddelde uitgaven pp per dag (van additionele overnachtende personen) met het hoogste van
i. het totaal aantal overnachtingen, of
ii. het aantal bezoeken, als dit hoger is dan het aantal overnachtingen.
3) Het sommeren van de twee bovenstaande uitkomsten

Berekening van de totale uitgaven bezoekers en andere aanwezigen

De stappen zoals hierboven moeten ook gevolgd worden voor de andere aanwezigen (deelnemers, begeleiding, VIP’s, pers). Het opsplitsen tot afzonderlijke groepen leidt meestal tot hele kleine subpopulaties, waarmee de betrouwbaarheid kleiner wordt.
De volgende groepen kunnen samengevoegd worden:
- Bezoekers en VIPs en overigen
- Deelnemers en begeleiding
Het is toegestaan om bij kleinere doelgroepen, die lastig te benaderen zijn, zoals mediavertegenwoordigers, onderbouwde schattingen te maken. De uitgaven van vrijwilligers kunnen vaak verwaarloosd worden, omdat zij meestal niet overnachten en vaak door de organisatie van eten en drinken worden voorzien.
Indien deelnemers of andere aanwezigen een substantieel deel van de impact voor hun rekening nemen (par. 4.3), dienen deze in de rapportage afzonderlijk behandeld te worden.

Correctie voor eventuele verdringingseffecten

In overleg met de peer reviewer wordt besproken of er sprake zal zijn van substantiële verdringingseffecten en zo ja, of en op welke wijze deze verdringing wordt benaderd. Indien er sprake is van substantiële verdringing, wordt in de rapportage vermeld of, en zo ja, op welke wijze deze verdringing is benaderd.

Created by admin. Last Modification: vrijdag Augustus 25, 2017 10:44:03 CEST by admin.